طراحی آسیاب جدید برای پول کم دانه بیشتری را خرد می کند