استفاده از مخلوط سنگ آهک مخروط سنگ آهک برای بی حس کردن