سنگ شکن های کوچک سنگی از کالیفرنیا استفاده می کردند